Pracownia na rzecz Wszystkich Istot

Puszcza Białowieska

Wpływ polowań na przyrodę

Jednym z celów akcji jest poznanie wpływu polowań na przyrodę Puszczy Białowieskiej i funkcjonowania tego ekosystemu. W związku z tym Stowarzyszenie podejmuje starania celem wprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko (OOŚ) dla planów łowieckich.

6 stycznia 2010 r. Stowarzyszenie skierowało do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Białymstoku wniosek o wstrzymanie działalności łowieckiej na obszarze Natura 2000 „Puszcza Białowieska”. Wniosek oparty był głównie o art. 37 ustawy o ochronie przyrody, z którego wynika obowiązek wstrzymania działań mogących znacząco negatywnie oddziaływać na cel ochrony obszaru Natura 2000, które nie zostały poprzedzone wydaniem stosownych zezwoleń.

Został on przygotowany w oparciu o argumentacje prawną i badania naukowe. Jego główną tezą było zastrzeżenie, że gospodarka łowiecka ingerująca w naturalne środowisko może znacząco negatywnie oddziaływać na cel ochrony obszaru Natura 2000. Nie została ona do tej pory poddana procedurze oceny oddziaływania na środowisko, co stoi w znaczącej sprzeczności z polskimi i wspólnotowymi przepisami, wyrokami Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości oraz dokumentami Komisji Europejskiej.

Niestety, 8 września 2010 r., RDOŚ wydał postanowienie o odmowie wszczęcia stosownego postępowania, argumentując, że gospodarka łowiecka z samej definicji służy ochronie przyrody – a zatem nie może szkodzić ona przyrodzie obszaru Natura 2000. Skierowane przez Stowarzyszenie zażalenie zostało odrzucone. Przekonywano, że nie ma możliwości wstrzymania działalności łowieckiej, mimo że plany łowieckie nie zostały poddane ocenie oddziaływania na środowisko. Postanowienie GDOŚ zostało zaskarżone do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie.

24 listopada 2011 r. Sąd przychylił się do skargi Pracowni i uchylił decyzje GDOŚ i RDOŚ. Po raz pierwszy przyznano, że instytucje odpowiedzialne za opiniowanie wpływu łowiectwa na obszary „naturowe” nie przeprowadzają dostatecznie wyczerpujących badań tego zjawiska – esencjalnego dla ochrony tych obszarów.

Argumentacja Stowarzyszenia została uznana w kolejnej decyzji w tej sprawie wydanej 29 sierpnia 2012 r. przez Generalną Dyrekcję Ochrony Środowiska, która uchyliła decyzję Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska z Białegostoku umarzającą postępowanie w sprawie natychmiastowego wstrzymania działalności polegającej na prowadzeniu gospodarki łowieckiej w obszarze Natura 2000 „Puszcza Białowieska”.

Decyzja GDOŚ otwiera drogę do merytorycznego rozstrzygnięcia kwestii wpływu polowań na cel i przedmiot ochrony polskich obszarów Natura 2000.

Decyzja GDOŚ oznacza, iż RDOŚ będzie musiał przeprowadzić merytoryczne badania. Albo zostanie bezsprzecznie udowodnione, że prowadzenie gospodarki łowieckiej nie oddziaływuje negatywnie na obszar „naturowy” albo konieczne będzie wstrzymanie tej gospodarki.

Dokumenty - strefa ochronna zwierząt łownych:

Brak obowiązku oceny oddziaływania planów łowieckich na środowisko jest jednym z wielu powodów, dla których wraz z innymi organizacjami przyrodniczymi i prozwierzęcymi krytykujemy nowelizację Prawa łowieckiego przygotowaną przez Ministerstwo Środowiska. Wspólnie z koalicją Niech Żyją! oraz Stowarzyszeniem Ekologicznym EKO-UNIA wystosowaliśmy apel do Jarosława Kaczyńskiego o przerwanie prac nad nowelizacją w proponowanym kształcie. Zachęcamy do podpisywania petycji.