Pracownia na rzecz Wszystkich Istot

Puszcza Białowieska

Stanowisko Rad Wydziałów: Biologii i Nauk o Ziemi Uniwersytetu Jagiellońskiego i Biologii Uniwersytetu Warszawskiego w sprawie objęcia Puszczy Białowieskiej ochroną

21 i 22 marca 2016 roku wspólne stanowisko w sprawie Puszczy Białowieskiej przyjęły Rady Wydziałów: Biologii Uniwersytetu Warszawskiego oraz Biologii i Nauk o Ziemi Uniwersytetu Jagiellońskiego, które postulowały objęcie całej polskiej części Puszczy Białowieskiej ochroną w formie parku narodowego, podkreślając tym jej ogromną wartość jako dziedzictwa całego narodu.

„Planowane ostatnio działania, zmierzające do drastycznego zwiększenia wycinki drzew w Puszczy Białowieskiej pod pretekstem walki z kornikiem drukarzem oraz zastąpienia naturalnego odnowienia lasu przez nasadzenia o składzie gatunkowym opracowanym dla lasów gospodarczych jeszcze dobitniej wskazują na konieczność podjęcia natychmiastowych działań porządkujących stan prawny całego kompleksu leśnego, wyłączenia go z normalnych zasad gospodarki leśnej i objęcie go ochroną jako parku narodowego. Priorytetem w Puszczy Białowieskiej nie może być gospodarka leśna, tylko zapewnienie niezakłóconego przebiegu procesów przyrodniczych w niej zachodzących. Wiąże się to z ograniczeniem do minimum ingerencji w ekosystem, także w sytuacji okresowego, lokalnego obumierania drzew. Proces ten stanowi bowiem element naturalnego cyklu życiowego lasu, warunkującego pożądane zróżnicowanie siedliskowe, charakterystyczne dla lasów naturalnych” - argumentują biolodzy.

List został przesłany do prezydenta, premier i ministra środowiska.