Pracownia na rzecz Wszystkich Istot

Puszcza Białowieska

Opinia PROP w sprawie projektu aneksu do Planu Urządzania Lasu Nadleśnictwa Białowieża

Państwowa Rada Ochrony Przyrody wyraziła 18 listopada 2015 roku zdecydowanie negatywną opinię w odniesieniu do propozycji zwiększenia pozyskania drewna na terenie Puszczy Białowieskiej oraz wzrostu ingerencji gospodarki leśnej w strukturę i stopień zachowania zbiorowisk leśnych tego obszaru, zawartą w projekcie aneksu do Planu Urządzania Lasu Nadleśnictwa Białowieża.

„Priorytetem ochrony i zarządzania zasobami Puszczy powinno być zachowanie jej naturalnego charakteru i ciągłości możliwie jak najmniej zakłóconych procesów ekologicznych i ewolucyjnych, co oznacza ograniczenie lub dostosowanie do tych potrzeb zasad gospodarki leśnej na przeważających jej fragmentach. Nie należy więc dopuszczać do interwencyjnego pozyskiwania drewna na terenie Puszczy, w tym w szczególności ingerencji w drzewostany 100-letnie i starsze, oraz w leśne zbiorowiska z Załącznika nr I do Dyrektywy Siedliskowej (łęgi i grądy)” - napisała PROP.

Rada wskazała m.in., iż zwiększone pozyskanie drewna zaplanowane w Nadleśnictwie Białowieża narusza zarówno postanowienia prawa krajowego, jak i międzynarodowego. Podkreśliła, że w świetle badań naukowych usuwanie zaatakowanych drzew, służące jakoby zwalczaniu kornika drukarza, nie ma istotnego wpływu na przebieg jego gradacji i tempo wydzielania się posuszu, a przynosi poważne szkody przyrodnicze, w tym w gatunkach będących przedmiotami ochrony w Obszarze Natura 2000 Puszcza Białowieska, a także narusza naturalną dynamikę procesów regeneracyjnych zachodzących w ekosystemach leśnych po zaburzeniach wywołanych gradacją.