Pracownia na rzecz Wszystkich Istot

Puszcza Białowieska

Cała Puszcza Białowieska Parkiem Narodowym

Starania o powiększenie Białowieskiego Parku Narodowego na teren całej Puszczy trwają od końca lat dziewięćdziesiątych. W zainicjowaną przez Pracownię na rzecz Wszystkich Istot kampanię zaangażowała się polska i międzynarodowa społeczność, naukowcy, polski parlament.

Dlaczego jest to konieczne?

  • obecne granice parku narodowego są za małe, aby umożliwić niezakłócone trwanie naturalnych procesów przyrodniczych. Poza wyznaczonymi przez ludzi granicami wciąż pozostają naturalne, cenne siedliska przyrodnicze i siedliska gatunków

  • objęcie całej Puszy jednakowym reżimem ochronnym rozwiąże największy problem Puszczy - konflikt interesu pomiędzy ochroną lasu jako złożonego ekosystemu a pozyskaniem surowca drzewnego z uwagi na jego wartość ekonomiczną.

Kampania "Cała Puszcza Białowieska Parkiem Narodowym", choć do dnia dzisiejszego nie zrealizowała głównego celu, miała swoje znaczące sukcesy, m.in. doprowadziła do powiększenia Białowieskiego Parku Narodowego o dodatkowe 5.400 ha cennych terenów (a więc o 100% jego powierzchni).

Projekt rozszerzenia granic Białowieskiego Parku Narodowego popierała także ikona rządu PiS, śp. Prezydent RP Pan Lech Kaczyński. 24 czerwca 2006 roku powołał on Zespół do opracowania projektu ustawy regulującej status dziedzictwa przyrodniczego i kulturowego Puszczy Białowieskiej. Oto jak uzasadniał on potrzebę rozpoczęcia prac nad lepszą ochroną Puszczy Białowieskiej:

"Idea stworzenia Zespołu, której uwieńczeniem może być nowa inicjatywa legislacyjna, to odpowiedź Kancelarii Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej na tysiące listów z kraju i zza granicy z prośbą o zajęcie się sprawą ochrony najcenniejszego obszaru przyrodniczego w Polsce, jakim jest bez wątpienia Puszcza Białowieska".

Zadaniem interdyscyplinarnego Zespołu było wypracowanie najdoskonalszych rozwiązań społecznych i przyrodniczych dla tego obszaru, odpowiadających w sposób możliwie najlepszy interesom ludzi i Puszczy. Podjęta inicjatywa miała zabezpieczyć przyrodnicze i kulturowe dziedzictwo dla przyszłych pokoleń i jednocześnie umożliwić korzystanie lokalnym społecznościom z naturalnych walorów Puszczy.

W projektowanym przez Prezydenta Kaczyńskiego parku narodowym, obejmującym całą polską część Puszczy Białowieskiej, miały znaleźć się strefy ochronne o różnym stopniu dostępności - zarówno takie, które umożliwią ochronę unikatowych w skali światowej walorów przyrodniczych, dające możliwość rozwoju turystyki i edukacji przyrodniczej, a także zapewniające lokalnym społecznościom prawo do szerokiego korzystania z zasobów lasu, m.in. drewna, płodów runa leśnego i walorów rekreacyjnych. Każdy z tych obszarów znalazł uregulowania w przygotowanych projektach odpowiednich aktów prawnych.

Niestety, projekt któremu patronował śp. Lech Kaczyński nie doczekał się zmian legislacyjnych. Do rozszerzenia Białowieskiego Parku Narodowego nie doprowadziła także inicjatywa ustawodawcza Oddajcie Parki Narodowi.

Kampania w obronie Puszczy Białowieskiej nadal trwa!