Pracownia na rzecz Wszystkich Istot

Puszcza Białowieska

Puszcza Białowieska. Apel o wstrzymanie polowań

DODANE: 25-9-2012

Apelujemy do Ministra Środowiska o wstrzymanie polowań na terenie Puszczy Białowieskiej do czasu przeprowadzenia oceny oddziaływania działalności łowieckiej na przedmiot i cele ochrony obszaru Natura 2000 „Puszcza Białowieska”.

Pełna treść Apelu o wstrzymanie polowań na terenie Puszczy Białowieskiej

Przez kilka ostatnich lat stwierdziliśmy szereg nieprawidłowości związanych z prowadzoną na tym terenie gospodarką łowiecką, mogącą znacząco negatywnie oddziaływać na chronione siedliska i gatunki. Obszarem niedostosowania prawa w Polsce jest brak badania wpływu działalności łowieckiej na przyrodę Puszczy. Dzieje się tak, pomimo iż do przeprowadzenia procedury oceny oddziaływania na środowisko obligują zapisy krajowego i wspólnotowego prawa. Świadome tej konieczności są także polskie organy ochrony środowiska. Sierpniowa decyzja Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska jest milowym krokiem na drodze do obiektywnej, przyrodniczej oceny wpływu polowań na dziedzictwo przyrodnicze Puszczy, opartej o merytoryczne, uzasadnione naukowo przesłanki. Dopóki brak rzetelnej oceny, działalność mogąca nawet potencjalnie negatywnie oddziaływać na środowisko przyrodnicze obszaru Natura 2000 „Puszcza Białowieska” powinna zostać natychmiastowo wstrzymana.

By skutecznie chronić ten unikatowy w skali światowej ekosystem niezbędne jest zaprzestanie polowań do czasu uzyskania całkowitej pewności na temat wpływu tej działalności na przyrodę regionu. W myśl prawa wspólnotowego to właśnie rząd polski odpowiedzialny jest za podjęcie zdecydowanych działań w celu uniknięcia na specjalnych obszarach ochrony pogorszenia stanu siedlisk przyrodniczych i siedlisk gatunków. Z uwagi na powyższe apelujemy do Ministra Środowiska o wstrzymanie polowań na terenie Puszczy Białowieskiej do czasu przeprowadzenia oceny oddziaływania działalności łowieckiej na przedmiot i cele ochrony obszaru Natura 2000 „Puszcza Białowieska”.

Puszcza Białowieska, jako ostatnie miejsce trwania naturalnych procesów i dziedzictwo przyrodnicze wszystkich obywateli zasługuje na skuteczną ochronę. Przychylenie się do naszego Apelu będzie wyrazem świadomości konieczności przestrzegania prawa i umacnianiem wysokich standardów ochrony puszczańskiej przyrody.

PUSZCZA BIAŁOWIESKA, RAZEM ZE ZWIERZĘTAMI, KTÓRE TAM ŻYJĄ, JEST WARTOŚCIĄ I DZIEDZICTWEM CAŁEGO POLSKIEGO NARODU – NIE TYLKO MYŚLIWYCH!

Od 15 do 25 września br. Stowarzyszenie Pracownia na rzecz Wszystkich Istot prowadziło na terenie Puszczy Białowieskiej działania pod hasłem „Rykowisko dla jeleni, nie dla myśliwych”, podczas ich prowadzenia cały czas podkreślaliśmy potrzebę doprowadzenia do merytorycznej dyskusji o wpływie prowadzonej gospodarki łowieckiej na przyrodę cennych przyrodniczo miejsc, które są chronione w ramach europejskiej sieci obszarów Natura 2000, w tym na terenie Puszczy Białowieskiej.

Stowarzyszenie Pracownia na rzecz Wszystkich Istot
Osoba kontaktowa: Radosław Ślusarczyk, Prezes Zarządu PNRWI
tel. 660 538 329; e-mail: [email protected]
ul. Jasna 17, 43-360 Bystra
tel.: (+48) 33 817 14 68